ביטול הסכם גירושין

לאחרונה מסתמנת מגמה בפסיקה לפיה ניתן להגיש תביעות ו/או ערעורים בגין ביטול הסכם גירושין. כלומר, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט שכותרתה ביטול הסכם גירושין כשהעילות לכך הנן תרמית, עושק, כפייה, הטעייה וכד'. כמו כן, ניתן להגיש ערעור שכותרתו ביטול הסכם גירושין כשהעילה לכך קשורה בפגם בהליך השיפוטי אשר אישר את אותו הסכם גירושין אשר הנכם דורשים את ביטולו.

ביטול הסכם גירושין תוך הגשת תביעה לבית המשפט :

במידה וקיימות באמתחתכם עילות המצדיקות הגשת תביעה בדבר ביטול הסכם גירושין, הרי שקיימת בפניכם האפשרות להגיש תביעה שכותרתה ביטול הסכם גירושין. כל שעליכם לעשות במצב דברים שכזה, הנו לעמוד בנטל הראיה, לפיו בעת מעמד החתימה על אותו הסכם גירושין אשר הנכם דורשים את ביטולו, הופעלו כלפיכם עילות ביטול כגון, תרמית, עושק, כפייה, הטעייה וכד'. כך למשל, במידה ואחד הצדדים אשר חתם על אותו הסכם גירושין, טוען כי במעמד החתימה על אותו הסכם גירושין כפו עליו לעשות כן, יהיה עליו להוכיח קשר סיבתי אשר יעיד על כך שאכן חתם על אותו הסכם גירושין עקב כפיה.

כך גם, במידה ואחד הצדדים טוען כי בעת מעמד החתימה על אותו הסכם גירושין, עשקו אותו לעשות כן, יהיה עליו להוכיח כי חתם על אותו הסכם גירושין מתוך העדר הבנה, מצוקה וחולשה. כלומר במקרה מעין זה, יהיה על הצד שהגיש תביעת ביטול הסכם גירושין, להוכיח כי תנאיו של אותו הסכם גירושין הנם גרועים ביותר.

 ביטול הסכם גירושין תוך הגשת ערעור לבית המשפט :

במידה וקיימות באמתחתכם עילות המצדיקות הגשת ערעור בדבר ביטול הסכם גירושין, הרי שקיימת בפניכם האפשרות להגיש ערעור שכותרתו ביטול הסכם גירושין. כל שעליכם לעשות במצב דברים שכזה, הנו לעמוד בנטל הראיה, לפיו בעת אישורו של אותו הסכם גירושין אשר הנכם דורשים את ביטולו, נפל פגם בהליך השיפוטי אשר אישר את אותו הסכם גירושין.

כך למשל, במידה ובעת המעמד בו אישרתם את אותו הסכם גירושין, נקבעו סדרי דין בדבר אישור אותו הסכם גירושין על מנת ליתן לו תוקף של פסק דין, והשופט לא מילא אחר אותם סדרי דין, הרי שקיימת באמתחתכם עילה לדרוש תוך הגשת ערעור את ביטולו של אותו הסכם גירושין, אשר אושר חרף מחדליו של אותו שופט אשר נתן לו תוקף של פסק דין.

דוגמא נוספת אשר יכולה להוות עילת ביטול הסכם גירושין בדרך של הגשת ערעור, הנה כאשר בעת המעמד של אישור אותו הסכם גירושין בבית המשפט הופעל לחץ על מי מהצדדים החתומים על אותו הסכם גירושין. עובדה זו, יש בה כדי להעיד שהצדדים לא הגיעו לכדי הסכמה מרצונם החופשי, ועל כן לא היה מקום לאשר את אותו הסכם גירושין ולתת לו תוקף של פסק דין.

לסיכום, על מנת שניתן יהיה להגיע למצב של ביטול הסכם גירושין, יהיה עליכם לעמוד בנטל הוכחה כבד ביותר. שכן, נטיית בתי המשפט הנה לא לאשר ביטול הסכם גירושין, על מנת שהליך מעין זה לא יגרום לכך שצדדים המעוניינים להתגרש בדרך של חתימה על הסכם גירושין ימנעו מהליך מעין זה.