בס"ד

סעדים זמניים בהליך גירושין

ישנם מצבים בהליך של גירושין בהם, חרף העובדה לפיה קיימת החלטה המחייבת את מי מהצדדים ליתן או לקבל את הגט, הם אינם מוכנים לעשות כן. מצב דברים מעין זה מוגדר בעולם המשפט כמצב של סרבנות גט. ברמה העקרונית, על מנת למנוע מצבים בהם מי מהצדדים מסרב ליתן או לקבל את הגט בהליך של גירושין, או מצבים בהם מי מהצדדים מסרבל את ההליך לרבות מצב דברים בו אחד הצדדים מבריח חלק מן הרכוש המשותף, ניתן לפנות לבתי המשפט לענייני משפחה או לבתי הדין הרבניים בבקשת סעדים זמניים.

כלומר, בקשת סעדים זמניים בהליך של גירושין, היא אחת מאבני היסוד של בניית אסטרטגיית גירושין, אשר בסופו של ההליך, תסייע בהשגת תוצאות מיוחלות. בתחום של גירושין, בקשת סעדים זמניים, תוכל לסייע בעיקר, בהבטחת זכויות הקשורות בעניינים של מזונות ובעניינים של חלוקת רכוש. בדרך כלל, בהליך של גירושין, בקשות בדבר סעדים זמניים, יוגשו ביחד עם התביעות העיקריות לרבות תביעות גירושין ותביעות לתשלום של דמי מזונות, על מנת למנוע מצב של הברחת רכוש. כן, יצוין כי, לרב אף יוגשו בקשות בדבר סעדים זמניים, במעמד צד אחד.

דוגמאות להגשת בקשות בדבר סעדים זמניים, אשר ניתן להגיש בהליך של גירושין :

• צו עיקול – בקשת סעד זמני הקרוי צו עיקול, תוגש בדרך כלל כאשר קיים חשש כי אחד הצדדים יבריח חלק מן הרכוש המשותף אשר הצטבר במהלך החיים המשותפים לרבות העלמת כספים, מכירת נכסים וכד'. בקשה לצו כעיקול זמני תוגש בדרך כלל במעמד צד אחד ולכשיינתן צו עיקול זמני לצד השני יינתן פרק זמן להגיב.

• צו עיכוב יציאה מן הארץ – בקשת סעד זמני הקרוי צו עיכוב יציאה מן הארץ, תוגש בדרך כלל כאשר קיים חשש כי אחד הצדדים מתכוון להימלט ולברוח מן הארץ לאחר שיקבל את כתב התביעה. כן, בקשת סעד זמני הקרוי צו עיכוב יציאה מן הארץ, תוגש בדרך כלל כאשר קיים חשש כי אחד מהצדדים ינסה להבריח מהארץ את הילדים המשותפים, בעקבות הפנייה להליך של גירושין של מי מהצדדים, במקרה מעין זה, יינתן גם צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הילדים המשותפים. על מנת להשיג צו עיכוב יציאה מן הארץ יש להוכיח כי קיים סיכוי סביר לבריחה מן הארץ או להברחת הילדים המשותפים מן הארץ שכן צו זה פוגע בחירותו של אדם בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

• צו מניעה – בקשת סעד זמני הקרוי צו מניעה, תוגש בדרך כלל על מנת למנוע מאחד הצדדים לעשות דיספוזיציה/שינוי ברכוש המשותף.

 צו הגנה – בקשת סעד זמני הקרוי צו הגנה, תוגש בדרך כלל כאשר מי מהצדדים מאוים על ידי בן זוגו. היינו, צו הגנה יינתן לשם הרחקה של בן הזוג האלים. חשוב לציין כי, בקשה לסעד זמני בדבר צו הגנה, יש להגיש בסמוך לאירוע האלים. צו הגנה יכול להינתן במעמד צד אחד ובלבד שיתקיים דיון במעמד שני הצדדים לא יאוחר מ-7 ימים מיום מתן הצו. כמו כן, צו זה יכול להינתן לתקופה של 3 חודשים ואף ניתן להאריכו מפעם לפעם עד לתקופה של שנה.

מכל אלו אנו למדים, כי ישנם לא מעט אפשרויות להגשת בקשות לסעדים זמניים אשר יכולים לסייע, בשמירת תוקפם של החלטות כאלה או אחרות אשר ניתנות במסגרת ניהולו של הליך גירושין. לכן, בטרם הפנייה להליך של גירושין, חשוב מאוד כי תשקלו את צעדיכם, באופן שתוכלו להבטיח את כלל זכויותיכם הנובעות מעצם קיומו של אותו הליך גירושין ועל כן חשוב מאוד, עוד בטרם הפנייה להליך של גירושין, להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום של ניהול תיקי גירושין, על מנת שזה האחרון, יוכל לסייע לכם, לבנות אסטרטגיית גירושין אשר תתאים לנסיבות האישיות שלכם.