סעיפי שיפוי במסגרת חתימה על הסכם גירושין

קיימת מגמה לכלול במסגרת הוראותיו של הסכם גירושין, סעיפי שיפוי אשר לפיהם הצדדים מתחייבים לשפות (לפצות) האחד את השני, במידה ומי מהם יגיש תביעה להגדלה או להקטנה של מזונות, לאחר סיומו של אותו הליך גירושין, אשר במסגרתו נחתם ואושר הסכם גירושין.

היינו, קיים נוהג לכלול במסגרת הוראותיו של הסכם גירושין, סעיף לפיו האישה מתחייבת שלא לתבוע את הבעל בגין הגדלת מזונות הקטינים אשר מצויים במשמורתה וסעיף לפיו הבעל מתחייב שלא לתבוע את הקטנת מזונות הקטינים אשר נקבעו באותו הסכם גירושין.

המשמעות של אותם סעיפי שיפוי, הנה למעשה, שהצדדים מתחייבים לפעול בהתאם להוראותיו של אותו הסכם גירושין אשר נחתם ביניהם. שאם לא כן, יהא עליהם לפצות האחד את השני, על כל נזק כספי שיגרם למי מהצדדים בגין הגשת התביעות.

מגמת בתי המשפט לענייני משפחה, הנה לא לאשר סעיפי שיפוי באותם הסכמי גירושין הכוללים סעיפים כאלו ולו רק בשל הסיבה שאין לחרוץ גורלות ולקבוע מסמרות באשר לצרכי הקטינים אשר עלולים להשתנות מעת לעת.

כן קיימת מגמה בבתי המשפט לענייני משפחה, לראות באותם סעיפי שיפוי, כאמצעי לחץ על מי מהצדדים אשר חפץ בסיומו של אותו הליך גירושין.

למעשה, בבתי המשפט לענייני משפחה, קיימות מספר גישות באשר לאותו הסכם גירושין אשר כולל בתוכו סעיפי שיפוי, כשהגישה הראשונה, קובעת למעשה, שסעיפי שיפוי נוגדים את תקנת הציבור ופוגעים פגיעה חמורה בטובת הקטינים ועל כן אין לקבל הסכם גירושין אשר כולל בתוכו סעיפי שיפוי או יותר נכון אין לאשר את סעיפי השיפוי באותו הסכם גירושיןאשר כולל אותם.

הגישה השניה, מקבלת את סעיפי השיפוי באמתלה לפיה, סעיפים אלו משקפים את כוונת הצדדיםועל כן על הצדדים לקחת אחריות על ההתחייבויות שלהם, על מנת שהאצבע על ההדק לא תהיה קלה ובתי המשפט יוצפו בתביעות כאלה או אחרות, למרות שהצדדים לאותו הליך גירושין אישרו ביניהם זה מכבר הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין.

הגישה השלישית היא גישה יותר ניטראלית ופחות קיצונית, אשר טומנת בחובה את הרציונאל של שתי הגישות שתוארו לעיל. היינו, הגישה השלישית, למעשה קובעת כי, סעיפי השיפוי יידחו עד לכשיתאפשר לצד המפר לממש את ההתחייבות שלו לפצות.

עוד יצוין בהקשר לגישה השלישית, כי בד"כ סעיפי השיפוי אשר נכללים באותם הסכמי גירושין, נועדו למנוע מן האישה להגיש בשם הילדים תביעות בדבר הגדלת מזונות, ועל כן, המגמה בפסיקה בכל הקשור לגישה השלישית, קובעת כי, סעיפי שיפוי יתממשו כאשר האישה תעשיר ותוכל לעמוד בהתחייבות שלה לשפות את הבעל, מבלי שהתחייבותה זו תפגע בטובתם וברווחתם של הקטינים.

לאור כל האמור, בטרם החתימה על הסכם גירושין, חשוב מאוד לכלול במסגרת הוראותיו של אותו הסכם גירושין, סכומי מזונות ראויים והוגנים אשר ייתרו את הצורך בפנייה לערכאות שיפוטיות בעתיד.