תפקידיו של אפוטרופוס

ראשית יצוין כי, לתפקיד של אפוטרופסות על קטין או פסול דין או כל אדם אשר אינו יכול לדאוג לענייניו (להלן : "חסוי"), ניתן להתמנות רק באמצעות צו של בית משפט.

כמו כן, על מנת להתמנות לתפקיד של אפוטרופוס על חסוי, יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט בין אם מטעם קרוב משפחה של החסוי ובין אם מטעם היועמ"ש.

בנוסף, יצוין כי, מינוי אפוטרופוס טעון הסכמה של אותו אדם אשר מועמד להתמנות כאפוטרופוס וכן, במידת האפשר, מינוי אפוטרופוס טעון גם הסכמה מצד החסוי.

לאחר מתן הצו בדבר אפוטרופסות על חסוי, על מי שהתמנה להיות אפוטרופוס לדאוג לצרכיו של החסוי וכן לדאוג לרכושו. כמו כן, במצב דברים בו, המינוי הוגבל רק בנושא מסוים, הרי שעל אותו אדם שהתמנה להיות אפוטרופוס, לפעול בהתאם להוראות של בית המשפט אשר נתן את הצו. כך למשל, יכול בית המשפט ליתן צווים בדבר מינויים של אפוטרופוסים על רכוש בלבד או על גוף בלבד.

במצב דברים בו בית המשפט מינה עבור חסוי מספר אפוטרופוסים, כשלכל אחד מהם תפקיד מסוים (אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש, אפוטרופוס לדין וכד'), הרי שעליהם לתאם ביניהם את פעולותיהם, תוך מתן דיווח האחד לשני.

כמו כן, במצב דברים שבו אדם אשר התמנה להיות אפוטרופוס על חסוי, אינו בטוח בפעולות אשר הוא מבצע עבור אותו חסוי, תוך מילוי תפקידו או במצב דברים שבו אותו אדם אשר התמנה להיות אפוטרופוס על חסוי אינו בטוח לגבי תפקידו בסיטואציה מסוימת, יכול הוא לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות.

אפוטרופוס על רכוש של חסוי, אמור לנהל את רכושו באופן שוטף, ללא התנהלות אשר חורגת מגדר הרגיל, אולם, במידה ויש לבצע ברכושו של חסוי פעולות אשר נחשבות לחריגות (כגון מכירה של מקרקעין), או אז על  אותו אפוטרופוס תהיה מוטלת האחריות לפנות לבית המשפט ולבקש אישור בדבר אותן פעולות חריגות ברכושו של החסוי, ובית המשפט ייתן את אישורו, אולם לא פני שימנה אנשי מקצוע אשר יתנו חוות דעתם באותו עניין (למשל חוות דעת שמאי אשר יעריך נכס מקרקעין, במצב בו הוגשה בקשת אישור מכירה).

בנוסף לכל האמור לעיל, אדם אשר התמנה להיות אפוטרופוס על חסוי, יצטרך להגיש כשלושים ימים לאחר מינויו פרטה לבית המשפט אשר מפרטת את כלל נכסיו ורכושו של החסוי ובמידה ומיום הגשת הפרטה התגלו נכסים נוספים יהיה על אותו אדם אשר התמנה להיות אפוטרופוס להגיש פרטה נוספת אשר לצורך העניין תיחשב כתוספת לפרטה, בתוך 14 ימים. כן על אדם אשר התמנה להיות אפוטרופוס להגיש למשרד האפוטרופוס הכלל דין וחשבון מידי שנה, אשר כולל בתוכו פירוט של כלל ההוצאות וההכנסות של החסוי וכן פירוט על אופן ניהול רכושו של החסוי.