קביעה בדבר השלמת חוות דעת אקטוארית בנושא פערי השתכרות